Onko eduskunnasta tullut lastentarha?

eita ja kehittämistoimia.Monet palvelut sekä käytän-nöt ovat muuttumassa. Onhyvä muistaa, että muutoson aina myös mahdollisuus.Sen äärellä on hyvä rauhoit-taa itseään ja lähimmäisiäsekä muistuttaa siitä, ettäasioilla on tapana järjestyä.Sosiaali- ja terveysala ke–hittää vahvaa yhteistyötä.Kaikkien toimijoiden, jär-jestöjen, yhdistysten ja seu-rakuntien panos on nyt tär-keä.Yhteinen suunnittelu jatoteutus lisäävät vaikutta-vuutta ja vahvuutta. Myösitse ihmisten…

lue lisää