Arvoyhteisö – eli EU, joka edistää rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia

Euroopan unionin täytyy toteuttaa sen ydinarvoja – eli demokratiaa, ihmisoikeuksia, rauhaa ja oikeusvaltioperiaatteita – kaikessa toiminnassa. EU:n yksi keskeinen merkitys on rauhan varmistaminen mantereella ja EU:ta tulee jatkossakin kehittää rauhanunionia. Jäsenmaiden tulee kunnioittaa perusarvoja omassa toiminnassaan ja unionin on puututtava, jos jokin jäsenmaa luisuu poluille, jotka vaarantavat oikeusvaltion tai ihmisoikeuksien toteutumisen.

Ulkopolitiikassaan EU:n tulee edistää kestävää kehitystä ja vakautta. Pakolaisuuden ja vastentahtoisen siirtolaisuuden perimmäisiin syihin vastataan parhaiten köyhyyttä vähentävällä kansainvälisillä talouden rakenteilla, kehityspolitiikalla, konflikteihin puuttumalla sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistämällä. EU:n tulee pyrkiä rakentamaan yhteinen turvapaikkapolitiikka, jossa kunnioitetaan kansainvälisiä sopimuksia ja tasataan vastuita.

Rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi EU:n tulee:

  • Luoda turvallisia reittejä maahantulolle ja yhtenäiset turvapaikkakriteerit ja –menettelyt sekä torjua ihmissalakuljetusta. Maat osallistuvat kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen tuntuvasti nykyistä enemmän. Jäsenmaiden on osallistuttava keskinäiseen vastuunjakoon turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.
  • Puuttua jäsenmaiden negatiiviseen oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskehitykseen, viime sijaisena keinona on maksatusten keskeyttäminen jäsenmaalle ja jäsenmaan erottaminen. 
  • Vahvistaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävää politiikkaa edistämällä mm. samapalkkaisuutta, perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja resursoimalla tasa-arvoa edistäviä sosiaalirahaston ohjelmia. Edistetään naisten mahdollisuutta saada turvallinen ja raskaana olevan omasta tahdosta riippuva oikeus aborttiin kaikissa EU-maissa.
  • Militarisoinnin sijaan edistää jäsenmaiden välisen turvallisuusyhteistyön kehittämistä kansainväliseen terrorismiin, ihmiskauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumiseksi.Puolustusyhteistyö perustuu lähinnä kustannussäästöjen hakemiseen hankinnoissa. Materiaaliyhteistyö tai muut yhteistyömuodot eivät saa johtaa puolustusmenojen kokonaistason nousuun, eivätkä kansallisen harkintavallan kaventumiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. EU:n tuleetukea ydinaseiden rajoittamista.
  • Lisätä kehitysyhteistyöhön suunnattuja varoja ja toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:ntä kaikessa toiminnassa
  • Ottaa päätettäväksi vain sellaiset päätökset, joista on tarkoituksenmukaista päättää ylikansallisesti. Päätöksenteko ja valmistelu on oltava avoimempaa. EU-varojen käyttöön liittyvää korruptiota on vähennettävä.
  • Euroopan unionin hallintokuluja vähennetään muun muassa luopumalla Euroopan parlamentin toisesta Strasbourgin istuntopaikasta ja tehdään tarvittavat perussopimusmuutokset.