Euroopan oma Green New Deal – eli kestävää työtä ekologisella jälleenrakennuksella

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ja ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire. Ilmastonmuutoksen lisäksi ongelmina ovat saastuminen, luonnonvarojen hupeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Ilmastonmuutos pitää saada hillittyä 1,5 asteeseen ja ympäristökestävyys on nostettava kaikkea politiikkaa määrittäväksi reunaehdoksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja ekokatastrofin ratkaiseminen edellyttää talouden ja yhteiskunnan rakenteiden voimakasta uudistamista ja suuria investointeja, se edellyttää ekologista jälleenrakennusta. Eurooppa tarvitsee oman ”green new dealin”, eli ohjelman jonka avulla määritellään, rahoitetaan ja tehdään tarvittavat toimet ja investoinnit talouden muuttamiseksi ilmasto- ja ympäristökestäväksi. Ilmastonmuutos on iso uhkakuva, mutta ympäristökestävän talouden rakentaminen on iso työmaa, joka synnyttää paljon uutta työtä ja vientimahdollisuuksia.

Ympäristökestävän Euroopan rakentamiseksi EU:n tulee:

  • Luoda ekologisen jälleenrakennuksen ohjelma, ”Green New Deal”, jossa määritellään uskottava polku hiilineutraaliuteen ja täystyöllisyyteen vuoteen 2040 mennessä. Tarvittavia investointeja rahoitetaan EU-tason haittaveroilla sekä jäsenmaiden omarahoitusosuuksilla sekä rakennerahastojen kautta. Otetaan käyttöön EU-tason rahoitusmarkkinavero, lentovero, muovivero sekä hiilitullit EU:n ulkorajoille. Lisäksi Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin on osallistuttava tarvittavien investointien rahoitukseen.
  • Edellyttää, että jäsenmaat lopettavat fossiilienergian tuet. Lisäksi määritellään yhteiset ”kestävän rahoituksen” kriteerit. Hiiliriskeistä ja päästöistä raportointi tulee sisällyttää osaksi yritysten lakisääteistä yhteiskuntavastuuraportointia.
  • Parantaa päästökauppa-mekanismin ohjausvaikutusta ja samalla vahvistaa muita ilmastopolitiikan välineitä.
  • Pysäyttää lentoliikenteen kasvu ja verottaa lentoliikennettä. Lentokoneille asetetaan tiukempia päästövaatimuksia. Lentoverosta saatavia varoja suunnataan rajat ylittävien raidehankkeiden vauhdittamiseen. EU:ssa valmistettavien ja alueelle tuotavien autojen päästörajoja tiukennetaan.
  • Kieltää tuotteiden keinotekoinen vanhentaminen ja edellytetään laitteiden ja muiden tuotteiden korjattavuutta. Tiukennetaan jäsenmaita sitovia kierrätystavoitteita. Kielletään kertakäyttömuovituotteita.
  • Laatia unionitasoinen ja jäsenmaakohtainen suunnitelma hiilinielujen vahvistamiseksi. Hiilinieluja tulee vahvistaa erityisesti ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen sekä metsä- ja maatalouspolitiikan kautta.
  • Turvata kalakantojen kestävyys ja panostaa merien suojeluun nykyistä enemmän.
  • Ehdollistaa maataloustuet luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiselle ja kannustaa ravinnekiertoon. Maataloustuet ohjataan maanomistajien sijaan aktiiviviljelijöille. Viljelijöitä kannustetaan hiilen sidontaan maataloustukien kautta. Pohjoisten alueiden erityisolosuhteet on otettava huomioon maataloustukipolitiikassa.